Trang chủ Sự Kiện Gặp mặt họ Ninh tại Tuyên Quang lần thứ VII, ngày 13/12/2015