Trang chủ Sự Kiện Phỏng vấn Ông Ninh Quang Thăng – phó ban liên lạc họ Ninh tại đại hội đại biểu họ Ninh toàn quốc 2018